Kategorier
Nyheter

Senaste nytt från styrelsen

Föreningens nyhetsbrev landar i e-postinkorgen och inte i brevinkastet. Detta för att spara på miljön!

Har du inte mottagit något e-postutskick, kan du läsa nyhetsbrevet här.

Vill du signa upp dig för att mottaga nyhetsbrev framöver, kan du göra detta här.

Kategorier
Nyheter

Protokoll från vårens stämmor finns tillgängliga

Protokoll från vårens extra stämma och ordinarie stämma finns tillgänglig för alla medlemmar att ta del av. Maila i sådant fall till info@brfsolgarden.net.

Kategorier
Nyheter

Problem med varmvatten

Vi är flera i föreningen som upplever problem med varmvatten just nu. Problemet är felanmält och vi arbetar med att utreda varför samt åtgärda detta.

Så snart vi har mer information kommer det att publiceras här.

Uppdatering: Felsökning har genomförts i våra fastigheter och problemet har att göra med husets cirkulationspump för vatten. Denna kommer därför omgående att bytas ut och under tiden den byts ut kommer det inte finnas vatten på 26A-F.

 

Kategorier
Nyheter

Dessa uppgifter sparar föreningen om alla boende:

Nedan följer information om vilka uppgifter som sparas om dig som medlem och hyresgäst i vår bostadsrättsföreningen. Vid frågor om nedan, vänligen kontakta styrelsen via mail på info@brfsolgarden.net.  

Medlemsregister och lägenhetsförteckning
Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra medlemsregister och lägenhetsregister enligt Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§.

Vårt medlemsregister innehåller uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och den bostadsrätt som medlemmen har. Medlemsregistret hålls tillgänglig för var och en som vill ta del av den.

Föreningen har också en lägenhetsförteckning över varje lägenhet i föreningen, både hyresrätter och bostadsrätter. I denna anges respektive lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal, övriga utrymmen, dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen, bostadsrättshavarens namn, samt insatsen för bostadsrätten. Lägenhets- förteckningen är inte offentlig och ingen annan än personer i föreningens styrelse och representanter hos föreningens ekonomiska förvaltare har åtkomst till förteckningen. Som bostadsrättshavaren har du rätt att ta del av utdrag beträffande din lägenhet, detta görs enklast genom att logga in på https://husjuristerna.realportal.nu/ . Dina inloggsuppgifter hittar du på dina utskickade avier längst upp till höger.

Kontaktuppgifter/mailadresser
Föreningen informerar dess medlemmar och hyresgäster via anslag i föreningens fastighet eller på hemsidan, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress och samtyckt till att mottaga information via mail. Du har möjlighet att återta ev. samtycke för mailutskick i varje utskick som görs genom att följa en länkning för avregistrering.

Vid andrahandsuthyrning
När en medlem ansöker om att få hyra ut sin lägenhet i andra hand lämnas namn och
kontaktuppgifter och personnummer på andrahandshyresgästen till föreningen.
Dessa uppgifter raderas när andrahandsuthyrningen har upphört alternativt om ansökan har blivit avslagen.

Rutin för utlämnande av kontaktuppgifter i föreningen
Utöver den information som finns i den medlemsförteckning som föreningen har registrerad och är offentlig, lämnas inga personuppgifter om eller kontaktuppgifter till våra medlemmar till annan part eller medlem, utan att vi från föreningens sida frågar personen ifråga om det finns samtycke att lämna ut uppgifterna. Om styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll efterfrågas från medlem raderas ev. personuppgifter som är utöver den information som finns i medlemsregistret, ev. kontaktuppgifter samt känslig information om våra medlemmar och hyresgäster, som anges i detta, i den version som medlemmen/intressenten får ta del av.

Kategorier
Nyheter

Motion till årsstämman ska lämnas in senast 8 maj

Vill du som medlem att föreningen ska investera i eller prioritera något särskilt framöver? Då har du möjlighet att lämna en motion inför årets stämma. Motioner lämnas skriftligen i föreningens brevlåda senast tisdagen den 8 maj. Föreningens årsstämma är preliminärt bokat till den 31 maj 2018.

 

Såhär skriver du en motion:

 1. Rubrik. En kort informativ rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om.
 2. Bakgrund till motionen. Beskriv vilken åtgärd som önskas och vilket ev problem som kommer lösas om motionen godkänns på stämman.
 3. Syftet med åtgärden. Beskriv varför det är viktigt för föreningen att prioritera denna fråga.
 4. Förslag på förändring/lösning. Beskriv hur du tycker föreningen kan åtgärda det du föreslår. Är åtgärden förenad med en kostnad ska detta beskrivas, detta för att stämman ska kunna ta beslut kring motionen.
 5. Avsändare. Se till att ditt förnamn, efternamn, lägenhetsnummer (det som börjar på en 2:a eller en 4:a), adress och e-postadress eller telefonnummer finns med på motionen.
Kategorier
Nyheter

Förslag: nya stadgar för bostadsrättsföreningen

Lagen om ekonomiska föreningar som reglerar sådant som är gemensamt för alla ekonomiska föreningar, har genomgått ett antal förändringar senaste åren. Detta medför att vi i föreningen behöver besluta om nya stadgar.

Beslut att ändra stadgar tas ifall samtliga medlemmar röstar JA till de nya stadgarna vid en stämma. I annat fall behöver beslutet tas på två stämmor och då krävs enkel majoritet (mer än hälften av röstande) på den första stämman och minst 2/3 majoritet på andra stämman. Den 13 april 2018 äger extrastämman rum i Nya lundenskolans matsal. Detta är första stämman för beslut om nya stadgar.

Nedan beskrivs vilka justeringar som föreslås till de nya stadgarna. Vill du läsa nuvarande stadgar i sin helhet hittar du dessa här. Fullständigt förslag med nedan nya paragrafer finns också tillgängligt här. Har du frågor om nedan förslag, vänligen maila styrelsen på info@brfsolgarden.net.

Förslag på justeringar för nya stadgar

 

 • 4 – Insats och avgifter

  Paragraf i nuvarande stadgar:
  §4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.Föreningens löpande kostnader finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkningen skall fattas av förningens stämma.Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppnå högst 2,5 % av pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som enligt Lagen o allmän försäkring (1962:381) gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker sam påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.


  Förslag på ny paragraf:

  §4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.Föreningens löpande kostnader finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkningen skall fattas av förningens stämma.Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppnå högst 2,5 % av pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som enligt Lagen o allmän försäkring (1962:381) gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

  Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

  Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

  Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker sam påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

 

 • 25 – Räkneskaper och revision

   Paragraf i nuvarande stadgar:
  §25 Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

  Förslag på ny paragraf:
  §25 Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

 

 • 31 – Föreningsstämma

  Paragraf i nuvarande stadgar:
  §31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefodran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.

  Förslag på ny paragraf:
  §31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning, postbefordran eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress, senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Utöver vad som ovan angivits skall kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publicering på hemsidan.

 

 • 37 – Meddelande till medlemmar
   Paragraf i nuvarande stadgar: 
  §37 Meddelande delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.
  Förslag på ny paragraf:
  §37 Meddelande delges genom anslag i föreningens fastighet eller på hemsidan, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.