Förslag: nya stadgar för bostadsrättsföreningen

Lagen om ekonomiska föreningar som reglerar sådant som är gemensamt för alla ekonomiska föreningar, har genomgått ett antal förändringar senaste åren. Detta medför att vi i föreningen behöver besluta om nya stadgar.

Beslut att ändra stadgar tas ifall samtliga medlemmar röstar JA till de nya stadgarna vid en stämma. I annat fall behöver beslutet tas på två stämmor och då krävs enkel majoritet (mer än hälften av röstande) på den första stämman och minst 2/3 majoritet på andra stämman. Den 13 april 2018 äger extrastämman rum i Nya lundenskolans matsal. Detta är första stämman för beslut om nya stadgar.

Nedan beskrivs vilka justeringar som föreslås till de nya stadgarna. Vill du läsa nuvarande stadgar i sin helhet hittar du dessa här. Fullständigt förslag med nedan nya paragrafer finns också tillgängligt här. Har du frågor om nedan förslag, vänligen maila styrelsen på info@brfsolgarden.net.

Förslag på justeringar för nya stadgar

 

 • 4 – Insats och avgifter

  Paragraf i nuvarande stadgar:
  §4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.Föreningens löpande kostnader finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkningen skall fattas av förningens stämma.Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppnå högst 2,5 % av pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som enligt Lagen o allmän försäkring (1962:381) gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker sam påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.


  Förslag på ny paragraf:

  §4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.Föreningens löpande kostnader finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkningen skall fattas av förningens stämma.Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppnå högst 2,5 % av pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som enligt Lagen o allmän försäkring (1962:381) gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

  Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

  Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

  Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker sam påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

 

 • 25 – Räkneskaper och revision

   Paragraf i nuvarande stadgar:
  §25 Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

  Förslag på ny paragraf:
  §25 Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

 

 • 31 – Föreningsstämma

  Paragraf i nuvarande stadgar:
  §31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefodran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.

  Förslag på ny paragraf:
  §31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning, postbefordran eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress, senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Utöver vad som ovan angivits skall kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publicering på hemsidan.

 

 • 37 – Meddelande till medlemmar
   Paragraf i nuvarande stadgar: 
  §37 Meddelande delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.
  Förslag på ny paragraf:
  §37 Meddelande delges genom anslag i föreningens fastighet eller på hemsidan, genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.

Publicerat

i

av

Etiketter: