Kallelse till årsstämma 2024

Bostadsrättsföreningen Solgården i Göteborg kallar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 5 juni klockan 18.00 2024 på föreningens innergård (vid dansbanan).

Följande ärenden kommer att tas upp. 

Dagordning:

 1. ​Stämmans öppnande
 2. ​Val av ordförande för stämman
 3. ​Val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. ​Upprättande och godkännande av röstlängd
 7. Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Disposition av resultatet
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Arvoden till styrelse och revisorer
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Stämmans avslutande

Kallelsen har lagts i medlemmarnas brevlådor den 24 maj.

Årsredovisningen finns på denna sida, lösenordet finner ni i papperskallelsen.


Publicerat

i

av

Etiketter: